DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Door de Nederlandse overheid is in 1995 de energieprestatie-normering ingevoerd met als doel het energiegebruik door gebouwen te verminderen. 

In de bouwregelgeving is vastgelegd dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan bepaalde minimumeisen voor energiezuinigheid. Deze eis wordt uitgedrukt in de energie-prestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw.

Peutz stelt EPC-berekeningen op voor bouwvergunningaanvragen en BREEAM-procedures (credit ENE 1). Aan de hand van opgestelde EPC-berekeningen kan de CO2-reductie berekend worden (BREEAM-credit ENE 5).

Website:

www.peutz.nl/vakgebieden/energie-en-duurzaamheid