DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Commissioning is het proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van (klimaat)installaties. Dit proces begint bij de start van een project met een commissioningplan en beschrijft de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging in alle fasen. Het commissioningsplan wordt dus al tijdens het ontwerp opgesteld. Hiervoor stelt ons bureau een commissioningsmanager aan. Bij bestaande installaties is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties.

Nadat het commissioningsplan met alle stakeholders is vastgesteld worden de installaties voorafgaand aan de oplevering op basis van dit plan getest. Alle installaties zijn dan al door de installateur in bedrijf gesteld en ingeregeld en de betreffende concept opleveringdocumenten zijn aan ons bureau overhandigd. Bij aanwezigheid van de commissioningsmanager wordt steekproefsgewijs de installaties gecontroleerd en nagemeten. Tevens worden er integrale testen uitgevoerd zoals een brandalarm en stroomonderbreking.

Nadat alle testen akkoord zijn bevonden kan het gebouw worden opgeleverd. Het verdient de aanbeveling om ook na 3 en 6 maanden de installaties te controleren op een juiste werking. Zodoende kan worden vastgesteld dat de installaties ook in andere jaargetijden voldoen aan de ontwerp uitgangspunten.